Algemene Voorwaarden

 

 

  1. Definities
   1. Tochet Fotografie, gevestigd te Nootdorp, KvK-nummer 74352555, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
   2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
   3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door fotograaf in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder second shooters.
   3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk aangepast worden dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden beschreven voorwaarden van toepassing.
  3. Totstandkoming
   1. Indien de klant een offerte ontvangt is deze 14 dagen geldig, daarna vervalt het aanbod. 
   2. Bij acceptatie van het aanbod (offerte), wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden, de acceptatie moet ten allen tijde schriftelijk worden bevestigd.
   3. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
   4. Meerwerk wat buiten het aanbod (offerte) plaatsvind zal achteraf gefactureerd worden. 
  4. Tarieven en betalingen
   1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij schriftelijk anders afgesproken.
   2. In de offerte staat het overeengekomen tarief met het aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen of meerwerk door een wijziging in de overeenkomst zullen apart en achteraf worden gefactureerd.
   3. Op de website staan de overeengekomen bedragen en deze worden per e-mail bevestigd bij boeking via de website.
   4. Na acceptatie van de offerte of een boeking via de website ontstaat een betalingsverplichting. Een datum staat pas definitief gereserveerd na het voldoen van de betaling. Tenzij anders overeengekomen zoals een aanbetaling . Foto’s zullen niet worden geleverd totdat het gehele bedrag is voldaan.
   5. Foto producten zoals prints worden pas geleverd na betaling.
   6. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken te hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden binnen twee weken aanvangen, zal dit per direct voldaan te worden.
   7. Bij een bruiloft geldt een aanbetaling van 30% bij boeking het restant dient uiterlijk 6 weken voor de bruiloft te zijn voldaan.
   8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen zal fotograaf een herinnering sturen. Indien nog steeds geen betaling volgt zal fotograaf verdere stappen ondernemen deze eventuele kosten zijn volledig voor rekening van de klant.
  5. Informatieverstrekking klant
   1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig
   beschikbaar aan fotograaf. Vooraf zullen fotograaf en klant contact met elkaar hebben om de wensen te bespreken.
   2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
  6. Uitvoering van de overeenkomst
   1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf deze is te zien in het portfolio op de website, instagram en facebook. Indien gewenst kan fotograaf nog extra foto’s verstrekken.
   2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
   3. Indien de klant een bepaalde locatie voor de shoot wenst is deze zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze locatie tenzij anders overeengekomen.
   4. Indien een parkeervergunning of parkeerkosten nodig zijn zal deze door klant voor fotograaf worden geregeld. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.
   5. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.
   6. Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, is er geen recht op het overdoen van de fotoshoot.
   7. Wanneer fotograaf bruiloft vastlegt dient klant zorg te dragen voor parkeervoorzieningen, drinken en benodigde maaltijden.
  7. Wijzigen en annulering
   1. Fotograaf is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet verantwoordelijk voor het betalen van een schadevergoeding.
   2. Bij onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of te verplaatsen. Onvoorziene omstandigheden zijn onder meer; ingval van ziekte, extreme weersomstandigheden, onverwachte familieomstandigheden (overlijden dierbaren) en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
   3. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien het verzetten van de shoot niet mogelijk is zal fotograaf zorgdragen voor een vervangende fotograaf in dezelfde stijl. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De reeds betaalde bedragen zullen in een dergelijk geval worden terugbetaald.
   4. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Annuleringsregels:
   -Annulering kan tot 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 7 kalenderdagen worden uitgevoerd.
   -Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de shoot wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht;
   -Annulering tussen drie weken en een week voor de shoot resulteert in betaling van 50%
   -Bij annulering binnen een week voor de shoot wordt 75% in rekening gebracht.
   5. Indien een shoot wordt verzet, is fotograaf gerechtigd de kosten door te berekenen die samenhangen met het verzetten naar een andere datum denk bijvoorbeeld aan andere tarieven die dan gelden.
  8.  Overmacht / Te laat komen
   1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
   2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing.
   3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
   4. Bij te laat komen van de klant op afgesproken tijdstip gaat dit ten koste van de sessietijd.
  9. Aansprakelijkheid en Schade
   1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
   2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
   3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
   4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op fotoafdrukken en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
   7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
   8. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te fotograferen. Zij zijn ook verantwoordelijk om dit vooraf te checken om geen onverwachte verrassingen te hebben.
   9. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.
   10. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
   12. Fotograaf zal alle shoots op meerdere kaartjes verschrijven ook wordt er gewerkt met 2 camera’s en diverse lenzen om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten tijdens feesten en trouwerijen. Mocht een SD-kaart van fotograaf ondanks deze maatregelen corrupt gaan voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
  10. Auteursrecht, licentie en publicatie
   1. Het auteursrecht op de gemaakte beelden ligt ten allen tijde bij de fotograaf van Tochet Fotografie

   2.Het is niet toegestaaan foto’s in welke vorm dan ook aan te passen en deze op het internet te plaatsen.
   3. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
   4. Klant inzake portretfotografie komt een publicatierecht toe van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
   5. Voor commerciële klanten geldt tevens dat zij de content enkel mogen gebruiken voor de vooraf overeengekomen doelen. Zij verkrijgen geen volledige rechten, tenzij deze worden afgekocht en dit vernoemd is in de factuur.
   6. Klant is het niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe, (hiermee wordt bedoelt delen van, bijsnijden (croppen) van foto’s te gebruiken en gebruik van filters (omzetten naar een andere kleur), teksten over foto’s en collages. 7. Bij publicatie van de fotograaf zal de naam van de klant vermelden met een verwijzing naar betreffende social media site d.m.v. een tag.
   8. Indien de klant foto’s publiceert op een openbaar portfolio, modellen website, profielen site of een vergelijkbaar medium dan zal de klant de de naam waaronder de fotograaf werkt zijnde “Tochet Fotografie” vermelden en verwijzen naar betreffende social media site d.m.v. een verwijzing zoals www.instagram.com/tochet.fotografie of www.facebook.com/tochet.fotografie
   9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te mogen gebruiken voor website, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
  11. Mee-fotograferen
   1. Mee-fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Tochet Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

   2. Dit geld ook voor het maken van behind the scene foto’s. Er mag geen foto’s gemaakt worden van aparatuur en setting.
  12.  Levering
   1. De fotografe maakt een selectie van de beelden en stelt binnen twee weken een persoonlijke online gallerij via Pixieset beschikbaar. In deze gallerij staan de licht bewerkte beelden voorzien van logo.

       Note: Er mogen geen screenshots (schermafbeeldingen) gemaakt worden van de getoonde gallerij.
   2. Vanuit deze gallerij kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen en eventuele extra bestanden bijbesteld worden
   3. De gekozen foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
   4. Extra bestanden kunnen tot veertien dagen na de fotosessie worden bijbesteld.
   De levering van de foto’s zullen 1 week na keuze geleverd worden
   5. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
   6. Indien gewenst kan klant ook prints aanschaffen. Deze kosten worden apart gefactureerd en verstuurd naar het adres wat op de factuur vermeld staat..
   7.Bij een trouwerij krijgt de klant binnen enkele dagen zal de fotograaf een preview. De resterende foto’s zullen binnen °+- 6 – 8 weken geleverd worden. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend bij onvoorziene omstandigheden.
   8. Fotograaf levert geen onbewerkt (RAW) fotomateriaal.
  13. Bewaartermijn
   1. Beelden worden twee jaar bewaard op een harde schijf. Het is mogelijk om nabestellingen te plaatsen.

   2. Hieraan zit echter kosten verbonden om een gallerij gereed te maken, te weten € 24,95 voor het opzoeken van de beelden en het maken van de persoonlijke gallerij.
   3. Prijswijzigingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn geldig.
   4. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op oude prijzen.
  14. Klachten
   1. Klant is verplicht om klachten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
   2. Klachten die ontstaan tijdens de reportage dienen direct kenbaar te worden gemaakt zodat fotograaf de kans heeft deze direct op te lossen.
   3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

  

 

 

 

 

 

error: